Pubblicata il 25/09/2016
Dormi duciuzza mia dormi
chi trafichii attornu a nuautri
facciuzza di nica preiu ranni
m'alliggiristi a vita
mi cunfurtasti sempri
mi inchisti i razza di tia
ti sparuliasti pi mmia
cu ccu era era.
bedda ciuri miu
ciauru friscu di lumia
occhi pi taliarimi
ucca pi mi chiamari
mani pi strincirimi.
portimi luntanu ri cca
portimi cchiù supra, nne tia
levimi re manu i sti nfamuna
lassimi arricriari di tia.
  • Attualmente 5/5 meriti.
5,0/5 meriti (1 voti)