Pubblicata il 02/03/2010
Cu mu fa fari
cu mi puttava
era beddu tranquillu a me casa
talia comu m’arrudducivi
pi na fimmina nfamuna
a mia ca era nu giuvini spertu
non rinesciu cchiu a dommiri
non mi veni putittu
scunchiurutu ca sugnu.
Spettu supra a sta finestra ca nesci ra casa
pi viririlla, sta sciamunita, idda
e ieu cchiu di idda.
Trentanni pessi appressu
a sta sciollira ca sa spassia
sutta a me casa cu na vistina
a viri e non viri, l’occhi niuri,
i capiddi nurticiniati e dda risata
sempri pronta, a me facci.
  • Attualmente 5/5 meriti.
5,0/5 meriti (1 voti)